"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 14"

ЗА ИНКУБАТОР

+20.0 до +40.0 градуса

с допълнителна защита

КИТ-С829

     


Терморегулатор-14 е продължение на терморегулатор 12 изграден за базата на микроконтролер с цифров диспей .Може да се използва за регулиране температурата в"битов инкубатор" в границите 20,0 до 40,0С, със звуков сигнализатор ако температура не е в тази граница и допълнителна защита против превишаване на зададената температура при изгаряне на управляващият елемент /симистро/ ,влагомер и влагорегулатор, управление на правотоков двигател 12 или 24 волта с външен източник на захранване с крайни изключватели .
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея и електроното релето е задействано до достигане на зададената температура за регулиране в границите 20.0 до 40.0С.

Настойтаката на температурата в границите 20,0 до 40,0С се извършва с бутон ТЕМП /.Задръжте бутона за 3-4 секунди докато на дисплея се появи надпис YCt/игрек ;це;те- малко/ и отпуснете бутона за момент и ще се появи показание от 20,0 до 40,00С , натиснете бутона за момент и температурата ще се увеличи с 0,1С .Със всяко следващо натискане ще се увеличава с 0,1С до достигане на 40,0С следващото натискане ще отиде на 20,0С .Ако задържите бутона увеличаването с 0,1С ще бъде на всеки 0,5 секунди.След отпускане на последния натиснат бутон след 3 секунди автоматично минава в режим показване на текуща температура и записва в памета на процесора на отрегулираната температура.

       

Настойтаката на влагорегулатора от 17% до 98% :

задръжте бутон ВЛАГА + за 3-4 секунди докато на дисплея се появи надпис BLA ,като отпуснете бутона ще се появи отрегулираната преди това влага примерно 35% , с бутон + увеличавате показанията , с бутон - намаляте показанията.След като отрегулирате нужната влага след 5 секунди автоматично минава в показание на текущата температура и записва в паметта на процесора . НАСТРОЙКА НА ВЛАГОРЕГУЛАТОРА ЗА ВРЕМЕ НА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РЕЛЕТО: задръжте бутон ВЛАГА + за 3-4 секунди докато на дисплея се появи надпис BLA и още 3-4 секунди и на дисплея ще излезе надпис t.on ,отпуснете бутона и с бутони + и - настройте времето за задържане на релето - ВРЕМЕТО Е В СЕКУНДИ. След отпускане на последния натиснат бутон след 3 секунди автоматично минава в режим показване на текуща температура и записва в памета на процесора на отрегулираната температура.

НАСТРОЙКА НА ВЛАГОРЕГУЛАТОРА ЗА ВРЕМЕ НА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РЕЛЕТО: задръжте бутон ВЛАГА + за 3-4 секунди докато на дисплея се появи надпис BLA и още 3-4 секунди и на дисплея ще излезе надпис t.on , задръжте още 3-4 секунди и на дисплея ще излезе надпис t.of ,отпуснете бутона и с бутони + и - настройте времето за незадействано реле - ВРЕМЕТО Е В СЕКУНДИ. След отпускане на последния натиснат бутон след 3 секунди автоматично минава в режим показване на текуща температура и записва в памета на процесора на отрегулираната температура.

Като за регулиране на влагата може да си използват два метода:

1. подаване на помпа с разпръсквач да впръска във вид на мъгла

2.съд с нагревател извън инкубатора и свързан с тръба или маркуч към дъното на инкубатора , но небива да завира водата а да се нагрява до 45 градуса.

ИЗХОДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАГАТА Е САМО КОНТАКТ ОТ НЕГО НЕ ИЗЛИЗА ЗАХРАВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ!!!!!

ОТРЕГУЛИРАНЕ ВРЕМЕТО ПРЕЗ КОЛКО ДА СЕ ВКЛЮЧВА МОТОРА: задружте бутон МОТОР за 3-4 секунди докато се появи надпис OFF отпуснете бутона ще се появи времето за задействане на мотора в МИНУТИ и с бутони + и - отрегулирате нужното време . след като го отрегулирате след 5 секунди минава в показване на текущата температура и времето за задействане на мотора е запаметено в паметта на процесора. ТОВА ВРЕМЕ Е ВРЕМЕ ПРЕЗ КОЛКО ДА ВКЛЮЧВА МОТОРА.

ОТРЕГУЛИРАНЕ ВРЕМЕТО ЗА КОЛКО ДА СЕ ВКЛЮЧВА МОТОРА: натиснете едновременно двата крайни бутона МОТОР И ВЛАГА докато се появи на дисплея РУЧ с бутони + и - като ги задържате а не само с натискане настройте времето за колко да работи мотора като ВРЕМЕТО Е В СЕКУНДИ като през времето докато настройвате ще се задейсват и релета за права посока и реверс - бутон + е реверс а бутон - е права посока.

 

 

 

 

 

В терморегулатор-15 има светлинна и звукова сигнализация.

1.Светодиод с червена светлина свети когато температурата е под зададената и на буксата "Изход" има напрежение 220V за нагревателя.

2.Светодиод със синя светлина свети след надвишаване на 40,0С и продължава да свети до спадане на зададената температура.Когато достигне зададената темперетура се включва допълнително реле което остава да работи до прекъсване на захранването.

3.Звукова сигнализация със "зумер".Когато температурата е в границите 35,0 до 40,0С няма звукова сигнализация.Когато температура е под 35,0С има звук повтарящ се през 2 секунди.Когато температурата е над 40,0С има звук повтарящ се през 0,5 секунди."Зумера" се свързва към клема и може да бъде удължаван .

ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТАТА: загрейте датчика да превиши 40.0С ще светне синият светодиод и ще остане да свети до достигане на зададената температура /примерно 37.8С/ , когато достигне зададената температура ще спреда свети синият и ще светне червеният светодиод и ще се чуе щракване на релето.Терморегулатора остава да регулира с допълнителното реле до прекъсване на захранването.Когато е настъпил пробив на симистора и прекъснете захранването и отново подадете захранване терморегулатора ще достигне 40,0С и ще включи допълнителната защита .В това състояние може да остане да работи въпреки пробива на симистора до излюпване на яйцата след това може да се смени . Симистора е ВТА12-600.

 

Параметри:
Температура на регулиране 35.0 до 40.0С.
Изход -симисторен на букса обозначена "ФАЗА" и "НУЛА" "220V".
Захранване ~220V/50Hz трансформаторно.
Изход ~220V/50Hz /3A макс 500W.
Защити - термична в самия трансформатор и термопредпазител 22 Ома монтиран на платката.
Датчик DALAS DS18B20 връзка по дву-проводна линия/1,5м/има значение цвета и номерацията - при размяна няма да работи; може да се удължава кабела .
ВНИМАНИЕ: изключете захранването 220V преди да отворите кутията когато се налага да смените предпазител!

КИТ B829 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 60,00лв.
КИТ C829К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 10,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 06 Април 2012 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница